جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بدن مثالی از نظر صدرالمتألهین و مبانی فلسفی آن
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر احمد حیدرپور
استاد مشاور: 
استاد عباس عارفی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای عسکری سلیمانی امیری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علی حیدرپور
تاريخ: 
07 / 07 / 1400
ساعت: 
7:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها