جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
انسان اجتماعی در اسلام و جایگاه آن در نظریه پردازی اجتماعی
رشته: 
فلسفه علوم اجتماعی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمید پارسانیا
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای قاسم ابراهیمی پور
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدجواد محسنی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر صادق گلستانی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر کریم خان محمدی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حسن خیری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای غلام حیدر کوشا
تاريخ: 
01 / 09 / 99
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها