جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
امکان و چگونگی تولید علوم انسانی توصیفی اسلامی فرافرهنگی با الگوگیری از فلسفه اسلامی
رشته: 
حکمت متعالیه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی مصباح
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر یارعلی کرد فیروزجایی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای اکبر میرسپاه
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر احمد حسین شریفی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر عبدالحسين خسروپناه
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای عباس گرائی
تاريخ: 
23 / 06 / 1400
ساعت: 
7:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها