جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
الگوی نظری مقابله با تنیدگی بر اساس قرآن کریم و ساخت پرسشنامه اولیه آن
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر رحیم ناروئی و جناب آقای دکتر هادی بهرامی احسان
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد ناصر سقای بی ریا
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رضا مهکام
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد دولتخواه
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمید رفیعی هنر
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای ابوالفضل ابراهیمی
تاريخ: 
17/ 02 / 1401
ساعت: 
11
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها