جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
الگوی بازدارندگی دولت اسلامی در سیاست خارجی و تطبیق آن بر جمهوری اسلامی ایران
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدجواد نوروزی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سعید باغستانی
استاد داور: 
جناب آقای دکتر محمد ستوده
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمزه علی وحیدی منش
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدعلی رضایی موسوی
تاريخ: 
30/ 06 / 1401
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها