جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
الگوی اسلامی نظام جهانی مطلوب وراهبردهای تحقق آن
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر قاسم شبان نیا
استاد داور: 
جناب آقای دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد جواد نوروزی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمزه علی وحیدی منش
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد علی رنجبر
تاريخ: 
26 / 02 / 98
ساعت: 
08:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها