جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
الگوی اسلامی دیپلماسی عمومی
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سعید باغستانی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد جواد نوروزی
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن رضوانی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر هادی شجاعی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدعلی بیانی
تاريخ: 
03/ 03 / 1402
ساعت: 
10:15 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها