جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
ارائه مدل تقریب بین ادیان ابراهیمی بر اساس منابع اسلام (امامیه)
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد حسین طاهری آکردی
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر محمد تقی نوروزی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حسین نقوی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مرتضی صانعی
جناب آقای دکتر احمدرضا مفتاح
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای عظیم امیری
تاريخ: 
7 / 11 / 1400
ساعت: 
8:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها