گزارش اردو‌های علمی

رديف

 نام گروه

هدف از برگزاري   

كشور/ شهر

 تعداد

تاريخ برگزاري

1

اقتصاد

جهت افزايش توان علمي و عملي دانش‌پژوهان

تهران کارخانه سايپا

18

4/2/90

2

علوم قرآني

 

مشهد

38

28/2الي2/3/90