نشست صميمي دانش‌پژوهان کارشناسي موسسه بامسؤلين معاونت آموزش


نشست صميمي دانش‌پژوهان کارشناسي موسسه بامسؤلين معاونت آموزش
سه شنبه29بهمن ساعت19سالن انديشه
در صورت هرگونه سوال مي‌توانيد قبل از نشست با دبیر جلسه حاج آقاي تنها مراجعه داشته باشيد.