قابل توجه دانش پژوهان دوره حضوري موسسه :

تمامي دانش پژوهان مي توانند با مراجعه به آموزش موسسه با دريافت نامه نسبت به غير حضوري کردن دو درس از دروس حوزوي خود اقدام کنند منوط به کسب نمره 16 از امتحانات پايان ترم دورس حوزوي غير حضوري