جلسه كاركنان معاونت آموزش روز پنج‌شنبه مورخ 98/07/18

 جلسه كاركنان معاونت آموزش روز پنج‌شنبه مورخ 98/07/18 ساعت 8:15 در طبقه دوم سالن تشريفات با حضور قائم مقام محترم موسسه، برگزار گردید