جلسه توجیهی دانش پژوهان ارشد98 با مسئولان آموزش98/8/2

جلسه توجیهی دانش پژوهان کارشناسی ارشد98 با مسئولان آموزش درروز پنج شنبه  تاریخ  98/8/2 ساعت 10 صبح درنماز خانه ساختمان شماره 2 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره (پردیسان) برگزار می گردد