تحویل عکس پرسنلی

سلام علیکم

دانش پژوه گرامی: با توجه به صدور کارت دانش پژوهی لطفا عکس پرسنلی خود را در اسرع وقت تارتاریخ 97/1/25  به اداره خدمات آموزش موسسه تحویل دهید.