اطلاعيه پذيرش مقطع كارشناسي ارشد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

ثبت نام

پذيرش دانش پژوه در مقطع كارشناسي ارشد رشته هاي:
حقوق
فلسفه
مديريت
علوم قرآني
دين شناسي

شرايط:
داشتن مدرك كارشناسي علاوه بر سطح دو يا دانش پژوه نيمسال آخر كارشناسي
(با حداكثر 35 واحد باقيمانده) مشروط به دانش آموختگي تا 1403/06/30
مدرك اتمام سطح دو حوزه هاي علميه مورد تأييد شوراي عالي حوزه
اشتغال به تحصيل دروس فقه و اصول مؤسسه همزمان با تحصيل در دوره ارشد