قابل توجه کلیه دانش پژوهان‌

با توجه به استعلام از مرکز مدیریت حوزه و هماهنگی آن مرکز با استانداری،دروس موسسه تا آخر هفته جاری تعطیل می باشد.