گروه نظارت و ارزيابي آموزشی

نام کامل مسئول: 
سید احمد سجادی مقدم
سمت: 
کارشناس مسئول سنجش و ارزیابی
شماره تماس: 
32113121-025

گروه نظارت و ارزيابي آموزشی

کارشناس مسئول سنجش و ارزیابی
سید احمد سجادی مقدم
تماس: 32113121-025