کارشناس مسئول خدمات آموزشی و مجازی

نام کامل مسئول: 
بهزاد رضائی
سمت: 
کارشناس مسئول خدمات آموزشی
شماره تماس: 
32113233-025

شرح وظایف:

  1. تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات دانشجويان رشته هاي مختلف و ارسال آنها به مراجع ذي صلاح
  2. اجراي برنامه درسي در زمان انتخاب واحد،حذف و اضافه در زمان مقرر
  3. تاييد انتخاب واحد دانشجويان و حذف اضطراري
  4. بررسي وپيگيري وضعيت تحصيلي دانشپژوهان ازلحاظ مشروطي،اخراجي،تعليقي،ارفاقي و ...
  5. ارائه گزارش عملکرد سه ماهه
  6. انجام امور محوله از سوي مقام مافوق
  7. صدورگواهينامه هاي تحصيلي براي دانشپژوهان

کارشناس مسئول خدمات آموزشی و مجازی

کارشناس مسئول خدمات آموزشی
بهزاد رضائی
تماس: 32113233-025