کارشناس مسئول خدمات آموزشی ونیمه حضوری

نام کامل مسئول: 
سید حسین نبویان
سمت: 
کارشناس مسئول خدمات آموزشی
شماره تماس: 
32113233-025

شرح وظایف:

  1. تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات دانشجويان رشته هاي مختلف و ارسال آنها به مراجع ذي صلاح
  2. اجراي برنامه درسي در زمان انتخاب واحد،حذف و اضافه در زمان مقرر
  3. تاييد انتخاب واحد دانشجويان و حذف اضطراري
  4. بررسي وپيگيري وضعيت تحصيلي دانشپژوهان ازلحاظ مشروطي،اخراجي،تعليقي،ارفاقي و ...
  5. ارائه گزارش عملکرد سه ماهه
  6. انجام امور محوله از سوي مقام مافوق
  7. صدورگواهينامه هاي تحصيلي براي دانشپژوهان

کارشناس مسئول خدمات آموزشی ونیمه حضوری

کارشناس مسئول خدمات آموزشی
سید حسین نبویان
تماس: 32113233-025