کارشناس مسئول برگزاری کلاسها

نام کامل مسئول: 
ناصر محمدی
سمت: 
کارشناس مسئول برگزاری کلاسها
شماره تماس: 
32113302-025

شرح وظایف:

  1. ارائه برنامه درسي به مديران گروه جهت معرفي اساتيدهردرس
  2. دعوت ازاساتيد،حضوروغياب وتنظيم ساعت حضورآنهادرکلاس درس
  3. تنظيم وقت به دانش پژوهان جهت ارتباط بااساتيد وبرقراي اين ارتباط
  4. ارائه گزارش عملکرد به مقام مافوق
  5. ثبت و ظبط برگزاری کلاسها

کارشناس مسئول برگزاری کلاسها

کارشناس مسئول برگزاری کلاسها
ناصر محمدی
تماس: 32113302-025