کارشناس برگزاری کلاسها

نام کامل مسئول: 
محمدرضا شعبان‌ زاده
سمت: 
کارشناس برگزاری کلاسها
شماره تماس: 
32113302-025

شرح وظایف:

  1. ارائه برنامه درسي به مديران گروه جهت معرفي اساتيدهردرس
  2. دعوت ازاساتيد،حضوروغياب وتنظيم ساعت حضورآنهادرکلاس درس
  3. تنظيم وقت به دانش پژوهان جهت ارتباط بااساتيد وبرقراي اين ارتباط
  4. ارائه گزارش عملکرد به مقام مافوق
  5. ثبت و ظبط برگزاری کلاسها

کارشناس برگزاری کلاسها

کارشناس برگزاری کلاسها
محمدرضا شعبان‌ زاده
تماس: 32113302-025