مسئول امور دفتری و بایگانی

نام کامل مسئول: 
محمد حسین رحیمی
سمت: 
مسئول امور دفتری و بایگانی

مسئول امور دفتری و بایگانی

مسئول امور دفتری و بایگانی
محمد حسین رحیمی
تماس: