دفتر اداره کل برنامه ريزی و ارزيابی آموزشی

نام کامل مسئول: 
جواد خبازي علوي
سمت: 
مسئول دفتر اداره کل برنامه ريزی و ارزيابی آموزشی
شماره تماس: 
32113109-025

دفتر اداره کل برنامه ريزی و ارزيابی آموزشی