اداره کل برنامه ریزی وارزیابی

نام کامل مسئول: 
حجت الاسلام و المسلمین آقای تنها
سمت: 
مدیر کل اداره برنامه ریزی وارزیابی

شرح وظایف:

 1. نظارت بر فعاليت گروه‌هاي تحت مديريت بر اساس ضوابط، مقررات و اختيارات
 2. برگزاري شوراي برنامه ريزي و ارزيابي آموزشي با حضور کارشناسان مجرب و فرهيخته
 3. تهيه‌وتنظيم برنامه و محتواي آموزشي کليه رشته‌ها و واحد‌هاي درسي با همکاري گروه‌هاي علمي
 4. انجام ‌تحقيقات ‌و مطالعات‌ در زمينه ‌نوآوري‌هاي ‌آموزشي‌ و تغييرات ‌و اصلاحات ‌لازم ‌در چارچوب ‌ضوابط
 5. انجام مطالعات مربوط به سنجش آموزش، وضعيت کمي و کيفي داوطبان، دانش‌پژوهان، اساتيد و چگونگي روند فعاليت‌هاي حوزه‌هاي آموزش
 6. بررسي ‌برنامه‌ها و سرفصلهاي‌ آموزشي ‌از طريق ‌کميته‌هاي ‌تخصصي ‌مربوط و ارسال به مراجع ذي صلاح جهت تصويب
 7. اخذ مجوزهاي برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي
 8. نظارت بر تنظيم و اجراي برنامه هاي درسي نيمسالها
 9. تهيه‌پيش‌نويس‌آيين‌نامه‌ها، دستور العمل‌ها، مقررات آموزشي و رويه‌هاي اجرايي‌ با همکاري مديريت ها و کارشناسان جهت تصويب‌ درمراجع ذيصلاح
 10. طراحي برنامه هاي 5 سالة معاونت آموزش و تنظيم ‌برنامه‌هاي ‌ساليانه ‌بر اساس مصوبات شوراي ذي صلاح مربوطه
 11. بررسي طرح ها و برنامه هاي ارجاعي معاونت آموزش و ارائه راه کارها و پيشنهادات
 12. نظارت بر نحوه اجراي آيين نامه ها و مقررات آموزشي و ارائه گزارش به مقام مافوق
 13. ارزيابي کيفيت تدريس اساتيد
 14. تهيه نقطه نظرات،پيشنهادات‌وانتقادات (نظرسنجی)کارشناسان، اساتيدواعضاء هيات علمي درخصوص امورآموزشي و اداری
 15. تهيه آمار توصيفي و تحليلي از وضعيت هاي مختلف معاونت آموزش
 16. به روز رساني و توسعه سامانه هاي آموزشي
 17. ارائه گزارش دوره ای به مقام ما فوق
 18. انجام امور محوله از سوی مقام ما فوق
پست مافوق: 

اداره کل برنامه ریزی وارزیابی

مدیر کل اداره برنامه ریزی وارزیابی
حجت الاسلام و المسلمین آقای تنها
تماس:

زیرمجموعه اداره کل برنامه ریزی وارزیابی

دفتر اداره کل برنامه ريزی و ارزيابی آموزشی
جواد خبازي علوي
تماس: 32113109-025
گروه نظارت و ارزيابي آموزشی
سید احمد سجادی مقدم
تماس: 32113121-025
گروه آمار و اطلاعات
مجید نجاتی
تماس: 32113105-025