عنوان پايان‌نامه
تأثیر ارزش های اسلامی بر ورود عنصر مطلوبیت در تابع رفاه اجتماعی
رشته: 
فلسفه اقتصاد اسلامی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی جابری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد کاظم صباغی
تاريخ: 
30 / 03 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
طراحی وتبیین الگوی رفتار سازمانی مبتنی بر اخوت اسلامی
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای مجتبی درودی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مجید زارع شحنه
تاريخ: 
09 / 03 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
الگوی اسلامی نظام جهانی مطلوب وراهبردهای تحقق آن
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مهدی امیدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد علی رنجبر
تاريخ: 
26 / 02 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تأثیر هلنیسم در خداشناسی ادیان ابراهیمی(بررسی مقایسه ای)
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد حسین طاهری آکردی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سید محمد حسن صالح
تاريخ: 
14 / 02 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
الگوی سلامت جنسی همسران بر اساس منابع اسلامی, ساخت بسته آموزشی وبررسی کارآمدی آن بر میزان رضایت جنسی
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر ابوالقاسم بشیری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدرضا بنیانی
تاريخ: 
31 / 01 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
ثبات قدم در منابع اسلامی و ساخت پرسشنامه اولیه آن
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رحیم میردریکوندی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حجت الله صفری
تاريخ: 
19 / 12 / 97
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
الگوی منافع دولت اسلامی درسیاست خارجی
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
: جناب آقای دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای هادی شجاعی
تاريخ: 
21 / 12 / 97
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی پیامدهای هرمنوتیک پل ریکور در روش شناسی علوم انسانی
رشته: 
کلام
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر ابوالفضل ساجدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سید محمود مرتضوی شاهرودی
تاريخ: 
23 / 12 / 97
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
الگوی جاذبه میان فردی بر اساس منابع اسلامی
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمدرضا احمدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد ناصر
تاريخ: 
14 / 12 / 97
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
رابطه سرشت و رفتار انسان از دیدگاه قرآن کریم
رشته: 
تفسیر و علوم قرآن
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد نقیب زاده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مراد علی شورگشتی
تاريخ: 
12 / 12 / 97
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها