عنوان پايان‌نامه
ظرفیت های فقه سیاسی و تأمین امنیت فرهنگی نظام اسلامی
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر قاسم شبان نیا
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حسین انجم شعاع
تاريخ: 
13 / 09 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی ملاک های هویت شخصی از منظراندیشمندان اسلامی وغربی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد جعفری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سید محمد قاضوی
تاريخ: 
06 / 09 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
اقتضائات قاعده نفی سبیل در سیاست خارجی و کاربست آن در دولت های بعد از انقلاب اسلامی
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد جواد نوروزی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مصطفی محمدی
تاريخ: 
05 / 09 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
رابطه نفس و بدن از دیگاه قرآن
رشته: 
علوم قرآن و حدیث
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله محمود رجبی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای ابوذر تشکری صالح
تاريخ: 
23 / 08 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
رابطه آموزه خلوت با بعد اجتماعی انسان در عرفان اسلامی
رشته: 
عرفان اسلامی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر داود حسن زاده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سید رسول اختری
تاريخ: 
30 / 07 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی رتبه بندی ارزش های اخلاقی درحدیث جنود عقل و جهل
رشته: 
علوم تربیتی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمد صادق موسوی نسب
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد سعید ایزدپناه
تاريخ: 
02 / 08 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
ارزش های اصلی زمینه ساز در رشد شخصیت اخلاقی در قرآن کریم
رشته: 
علوم تربیتی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد جواد زارعان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای ابوذر مظفری
تاريخ: 
17 / 07 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی مبانی انسان شناختی نظریات مصرف در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف و پیامدهای اقتصادی آن
رشته: 
فلسفه اقتصاد اسلامی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد جمال خلیلیان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مصطفی ابوطالب
تاريخ: 
11 / 07 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
چیستی و مبانی اخلاق عرفانی
رشته: 
عرفان اسلامی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حسین مظفری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدمحمدرضا ظهیرالاسلام
تاريخ: 
10 / 07 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
چرایی تقدم زندگی دنیوی بر زندگی اخروی انسان از دیدگاه قرآن کریم
رشته: 
علوم قرآن و حدیث
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای مصطفی کریمی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد حسین ذوالفقاری
تاريخ: 
06 / 07 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها