عنوان پايان‌نامه
بررسی نقش ائمه جماعات در تحقق کارکردهای عبادی - فرهنگی - اجتماعی و سیاسی مساجد
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدحسن جعفری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای عباس عسگری
تاريخ: 
30 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نگرش به فرزندآوری بر اساس منابع اسلامی و ساخت پرسش نامه اولیه آن
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی ابوترابی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیداسماعیل علوی
تاريخ: 
30 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نقش گرایش های متعالی در رفتار انسان از منظر قرآن
رشته: 
علوم قرآن و حدیث
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمید آریان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای هابیل گرمابی
تاريخ: 
30 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
مؤلفه های روان شناسی انصاف در منابع اسلامی و ساخت پرسش نامه اولیه آن بر اساس منابع اسلامی
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رحیم میردریکوندی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای ابوالفضل بختیاری
تاريخ: 
28 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
ملاک و آثار جانشینی انسان از خداوند در قرآن
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر غلامعلی عزیزی کیا
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد رهبر
تاريخ: 
23 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
راهکارهای قرآن برای تأمین نیازهای معنوی انسان
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتراسمعیل سلطانی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای احمد زارعی
تاريخ: 
22 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
اصول حاکم بر نظام ارزی مطلوب از نگاه اقتصاد مقاومتی
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر محمدجواد توکلی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محسن خلیلی تیرتاشی
تاريخ: 
24 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
عوامل شکوفایی فطرت الهی در انسان از دیدگاه قرآن کریم
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد نقیب زاده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدعلی اکبر حسینی
تاريخ: 
23 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
کارکرد نیازهای مادی در کمال انسان از منظر قرآن کریم
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای مصطفی کریمی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای وحید امیری گازکهن
تاريخ: 
25 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
مبانی، مؤلفه ها ، معیارها و شاخص های مشارکت مردمی در اقتصاد مقاومتی
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمدکاظم رجایی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علی قاسمی
تاريخ: 
24 / 10 / 98
اداره پايان‌نامه‌ها

صفحه‌ها