جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقش پیش فرض های دینی در علوم طبیعی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد مطهری
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر محمد جعفری و حجت الاسلام دکتر سید حمید رضا حسنی
استاد داور: 
حجت الاسلام اکبر میرسپاه و دکتر یوسف دانشور و دکتر کیاشمشکی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام داود فاضل فلاورجانی
تاريخ: 
1 / 3 / 96
ساعت: 
17:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها