جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقد و بررسی لوازم کلامی نظریه تکامل در حوزه انسان شناسی
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
دکتر یوسف دانشور
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر محمد مطهری
استاد داور: 
دکتر امیر خواص
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام روح اله رحیمی
تاريخ: 
19 / 02 / 95
ساعت: 
11:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها