جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
نقد نسبت تکفیر به شیعه با تکیه بر کتاب الفکر التکفیری عند الشیعه حقیقه ام افتراء
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
دکتر حسن یوسفیان
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر محمد حسین فاریاب
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر علی زاده موسوی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد علی جابری
تاريخ: 
02 / 11 / 95
ساعت: 
19:15
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها