جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
موانع اثربخشی نماز از منظر قرآن
رشته: 
تفسیر علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علي اوسط باقری
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر غلامعلي عزيزی کيا
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای جعفر انواری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای داود بهنصر
تاريخ: 
96/11/30
ساعت: 
8:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها