جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
منطق حاکم بر روابط خارجی دولت نبوی
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر حمزه علی وحیدی منش
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر محمد رضا باقرزاده
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام سید علی رضایی موسوی
تاريخ: 
23 / 10 / 95
ساعت: 
08:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها