جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
مباني روش تحقيق در روان شناسي اسلامي
رشته: 
روان شناسي
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت السلام والمسلمين آقاي دکتر علي مصباح
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر حسين بستان
استاد داور: 
جناب آقاي دکتر علي عسگري
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر محمد ناصر سقاي بي ريا
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر احمد حسين شريفي
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام اقاي علي ابوترابي
تاريخ: 
30 / 01 / 1397
ساعت: 
17
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها