جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
ماهیت و الزامات فقه پیشرفت(ماهیت و الزامات فقه نظام اجتماعی پیشرفت گرا)
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله محسن اراکی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر علی عباسی و حجت الاسلام علی سائلی
استاد داور: 
آیت الله سید محمد علی مدرسی و حجت الاسلام دکتر محمد جواد ارسطا و حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام امین رضا عابدی نژاد
تاريخ: 
29 / 02 / 95
ساعت: 
21:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها