جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
قاعده الواحد در عرفان اسلامی با نگاهی تطبیقی به حکمت متعالیه
رشته: 
عرفان اسلامی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر احمد سعیدی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام داود حسن زاده
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر حسین مظفری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام علی خالق پور
تاريخ: 
19 / 12 / 94
ساعت: 
19:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها