جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
فرآيند شکل گيري تقوا در انسان از ديدگاه قرآن کريم
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر اسمعيل سلطاني
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علي اوسط باقری
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سيد احمد فقيهي
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای محسن کريمي قدوسي
تاريخ: 
96/12/02
ساعت: 
9:30صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها