جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
ظرفیت ها و محدودیت های روش استنتاجی در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
رشته: 
فلسفه تعلیم و تربیت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر سید احمد رهنمایی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی و حجت الاسلام دکتر مجتبی مصباح
استاد داور: 
حجت الاسلام محمد صادق زاده و حجت الاسلام دکتر محمد داودی و حجت الاسلام دکتر محمود نوذری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد آصف محسنی
تاريخ: 
09 / 12 / 1394
ساعت: 
19:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها