جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
شیوه مواجه معصومان در برابر تهاجم های اهل کتاب
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد حسین طاهری
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر مرتضی صانعی
استاد داور: 
حجت الاسلام سید اکبر حسینی قلعه بهمن
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد رضا اسدی
تاريخ: 
23 / 09 / 95
ساعت: 
09:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها