جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
سلامت هیجانی بر اساس منابع اسلامی و ساخت پرسشنامه اولیه آن
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد رضا احمدی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر رحیم میردریکوندی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر رحیم ناروئی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام احمد تمسکی
تاريخ: 
14 / 2 / 95
ساعت: 
10:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها