جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
ریشه یابی مبانی علم نوین در الهیات مسیحی قرون وسطی متأخر
رشته: 
دین شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
دکتر یوسف دانشور
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر سید علی حسنی
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام جواد قلی پور
تاريخ: 
14 / 10 / 95
ساعت: 
10:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها