راهبردهای تحول فرهنگ سیاسی در افغانستان با تأکید بر آموزه های اسلامی