جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
تحلیل و نقد دیدگاه جان دیویی در منطق :تئوری تحقیق با رویکرد اسلامی
رشته: 
فلسفه تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر محمد فنایی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر علی مصباح
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر فیروزجایی و دکتر حسن عبدی و حجت الاسلام عسکری سلیمانی امیری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد صادق علی پور
تاريخ: 
02 / 05 / 95
ساعت: 
08:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها