جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تحلیل و نقد دیدگاه جان دیویی در منطق ،تئوری تحقیق با رویکرد اسلامی
رشته: 
فلسفه تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر محمد فنایی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر علی مصباح
استاد داور: 
حجت الاسلام عسکری سلیمانی امیری و حجت الاسلام دکتر یارعلی کرد فیروزجایی و دکتر حسن عبدی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد صادق علیپور
تاريخ: 
23 / 06 / 95
ساعت: 
07:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها