جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تحلیل رابطه دینداری،سبک های دل بستگی و رگه های شخصیتی با هویت فردی
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مشاور: 
دکتر حمیدرضا حسن آبادی
استاد داور: 
دکتر نادر منیرپور
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد شمس
تاريخ: 
28 / 02 / 95
ساعت: 
08:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها