جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تبیین فلسفی اصول عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر محمد فنایی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر احمد حسین شریفی
استاد داور: 
حجت الاسلام اکبر میرسپاه و حجت الاسلام دکتر احمد واعظی و حجت الاسلام دکتر محسن رضوانی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام حسن اسماعیل پورنیازی
تاريخ: 
29 / 10 / 94
ساعت: 
08:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها