جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تبیین، تحلیل و نقد تجربه گرایی ساختی با تأکید بر آراء فن فراسن
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر علیرضا قائمی نیا
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر محمد لگن هاوسن
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر علی مصباح
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقایابراهیم جعفری
تاريخ: 
24/11/96
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها