جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی نقدهای فخر رازی و شیخ اشراق بر منطق ابن سینا
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر محمد علیزاده کوتیانی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام محمد باقر ملکیان
استاد داور: 
حجت الاسلام عسکری سلیمانی امیری
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام مهدی جمالی
تاريخ: 
18 / 10 / 95
ساعت: 
13:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها