جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی مبانی معرفت شناختی نظریه های خط مشئ گذاری عمومی
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر علی رضائیان
استاد مشاور: 
حجت الاسلام محمد حسین زاده و دکتر مجتبی امیری
استاد داور: 
دکتر مجتبی امامی و دکتر محمد تقی نوروزی و حجت الاسلام دکتر محسن منطقی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام منصور اسدی
تاريخ: 
30 / 2 / 95
ساعت: 
08:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها