جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
بررسی تطبیقی جبر و اختیار در فلسفه مشاء و عرفان نظری با تأکید بر ابن سینا و ابن عربی
رشته: 
عرفان اسلامی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر علیرضا کرمانی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر احمد سعیدی
استاد داور: 
حجت الاسلام رسول باقریان
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام حسن امینی
تاريخ: 
16 / 9 / 94
ساعت: 
10:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها