گروه برنامه ریزی آموزشی

سمت: 
مسئول گروه برنامه ریزی آموزشی
شماره تماس: 
32113102-025

شرح وظایف:

1. تهيه‌پيش‌نويس‌آيين‌نامه‌ها، دستور العمل‌ها، مقررات آموزشي و رويه‌هاي اجرايي‌ با همکاري مديريت ها و کارشناسان جهت تصويب‌ درمراجع ذيصلاح
2. رصد برنامه‌هاي ۵ سالة گروه‌های علمی و تنظيم ‌برنامه‌هاي ‌ساليانه ‌بر اساس مصوبات شوراي ذي صلاح مربوطه
3. بررسي طرح ها و برنامه هاي ارجاعي معاونت آموزش و ارائه راه کارها و پيشنهادات
4. رصد و بروزرسانی ضوابط و مقرارات آموزشی مطابق با ضوابط و قوانین بالادستی
5. طراحی دوره های آموزشی جهت ارتقای دانش پژوهان
6. طراحی دوره های دانشافزایی برای اعضای هیأت علمی

گروه برنامه ریزی آموزشی

زیرمجموعه گروه برنامه ریزی آموزشی